การนิเทศ

เป็นรายงานการนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการคุณธรรมของสถานศึกษา ตามรูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ

รายงาน22-26กค62

เป็นรายงานการนิเทศติดตามผลการฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ฯ ในจังหวัดราชบุรี

รายงาน30กค-2สค62

 

โพสท์ใน การจัดการอาชีวศึกษา, การปลูกฝังคุณธรรม, อัมพร พีรพลานันท์ | ใส่ความเห็น

การวัดและประเมินผล

การวัดผล

โพสท์ใน การวางแผนการวิจัย, อัมพร พีรพลานันท์, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การออกแบบงานวิจัยและการเขียนรายงาน

ออกแบบวิจัย (1) (แก้ไขแล้ว)

โพสท์ใน การวางแผนการวิจัย, งานวิจัย, อัมพร พีรพลานันท์, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การออกแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

การออกแบบการเรียน๒

โพสท์ใน การจัดการอาชีวศึกษา, อัมพร พีรพลานันท์, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

หลักสูตรอาชีวศึกษาและการนำไปใช้

หลักสูตร

โพสท์ใน การจัดการอาชีวศึกษา, หลักสูตร, อัมพร พีรพลานันท์ | ใส่ความเห็น

รายงานการนิเทศ

รายงานการนิเทศระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

รายงาน17-21ธค61

รายงานการนิเทศระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

รายงาน7-11มค62

รายงานการนิเทศระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

รายงาน21-25มค62

รายงานการนิเทศระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายงาน11-15กพ62

 

โพสท์ใน การจัดการอาชีวศึกษา, ข้อมูลการนิเทศ, อัมพร พีรพลานันท์ | ใส่ความเห็น

เรื่องส่วนตัวกับ ก.ค.ศ. และศาลปกครอง (ตอนที่ ๒)

การเผยแพร่ข้อมูล ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

คสช

ผลที่ได้รับ

๑. หนังสือที่ ศธ ๐๒๐๑.๖/๑๔๐๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่งเรื่องให้สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาดำเนินการและขอให้แจ้งผลให้ท่านทราบโดยตรง

(ดิฉันเคยร้องไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ขอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ แต่ไม่เคยได้รับข้อมูลดังกล่าว รายชื่อคณะกรรมการนำไปสู่ผลงานเชิงประจักษ์ของท่านและความน่าเชื่อถือทางวิชาการ และคำพิพากษาของศาลปกครองกลางสรุปได้ว่าคณะกรรมการมีสิทธฺิฯ จึงยกฟ้อง ดังนั้น ใครคือผู้ใช้สิทธิตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง  คณะกรรมการประเมินฯ มีอยู่จริงหรือไม่ เหตุใดดิฉันจึงไม่เคยได้รับทราบรายชื่อของคณะกรรมการประเมินฯ)   ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ปัจจุบันยังไม่มีขัอมูลใดๆ เพิ่มเติม นี่คือประเทศไทย  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น