เรื่องส่วนตัวกับ ก.ค.ศ. และศาลปกครอง (ตอนที่ ๒)

การเผยแพร่ข้อมูล ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

คสช

ผลที่ได้รับ

๑. หนังสือที่ ศธ ๐๒๐๑.๖/๑๔๐๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่งเรื่องให้สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาดำเนินการและขอให้แจ้งผลให้ท่านทราบโดยตรง

(ดิฉันเคยร้องไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ขอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ แต่ไม่เคยได้รับข้อมูลดังกล่าว รายชื่อคณะกรรมการนำไปสู่ผลงานเชิงประจักษ์ของท่านและความน่าเชื่อถือทางวิชาการ และคำพิพากษาของศาลปกครองกลางสรุปได้ว่าคณะกรรมการมีสิทธฺิฯ จึงยกฟ้อง ดังนั้น ใครคือผู้ใช้สิทธิตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง  คณะกรรมการประเมินฯ มีอยู่จริงหรือไม่ เหตุใดดิฉันจึงไม่เคยได้รับทราบรายชื่อของคณะกรรมการประเมินฯ)   ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

Advertisements
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การนิเทศติดตามระหว่างวันที่ ๙ มิ.ย.-๑๓ ก.ค.๖๑

การนิเทศติดตามผลการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่เกิดจากความร่วมมือของ สอศ. กับ ปปช.

นิเทศคุณธรรมมิย,กค

 

 

 

 

 

 

 

โพสท์ใน การปลูกฝังคุณธรรม, การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม, ข้อมูลการนิเทศ, อัมพร พีรพลานันท์ | ใส่ความเห็น

โรงเรียนนานาชาติ

ดิฉันขออนุญาตท่านเจ้าของเรี่องนำเนื้อหาของท่านมาลงเผยแพร่ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ เพราะเนื้อหาที่ท่านนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษามาก

โรงเรียนนานาชาติ

 

 

โพสท์ใน การสร้างความมุ่งมั่น, อัมพร พีรพลานันท์, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การวิจัย

ดิฉันเคยได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการวิจัย เมื่อนานมาแล้วค่ะ วันนี้หาสื่อพบเลยนำมาเผยแพร่ เผื่อจะมีประโยชน์ค่ะ

สื่อเรื่องการวิจัยนี้น่าจะเผยแพร่ในปี ๒๕๕๕

อัมพร.ppt3

และสื่อเรื่องการวิจัยนี้น่าจะเผยแพร่ในปี ๒๕๕๔

อัมพร

ส่วนสื่อเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้นี้น่าจะเผยแพร่ในปี ๒๕๕๕

การวัดผล

 

 

โพสท์ใน การวางแผนการวิจัย, อัมพร พีรพลานันท์ | ใส่ความเห็น

การประเมินตนเองเพื่อการ Bench mark

บทความนี้เสนอแนวคิดการประเมินตนเองเพื่อการ Bench mark กับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

benchmark

หมายเหตุ เนื้อหาของบทความอาจมีการปรับเปลี่ยน เมื่อผู้เขียนมีข้อมูลเพิ่มเติม ให้ถือว่าเนื้อหาใหม่ล่าสุดมีความสมบูรณ์ที่สุด

โพสท์ใน การจัดการอาชีวศึกษา, อัมพร พีรพลานันท์, ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

รายงานการนิเทศ ๕-๑๖ ก.พ.๖๑

รายงานการนิเทศระหว่างวันที่ ๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

๑.  ผู้นิเทศได้รับมอบหมายให้บรรยายเรื่อง สมรรถนะในทศวรรษที่ ๒๑

( 3 R x 4 C)

3R4C(5-16กพ61)

๒.  สรุปรายงานการนิเทศ

สรุป5-16กพ61

๓.  รายงานการนิเทศ

นิเทศ5-16กพ

โพสท์ใน ข้อมูลการนิเทศ, อัมพร พีรพลานันท์ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ความเพียร/ความมุ่งมั่น (PASSION)

๑. การพัฒนาความมุ่งมั่นให้กับนักศึกษา

ดิฉันเคยเขียนในบทความว่าเคยเข้ารวมประชุมวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กความสามารถพิเศษ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติกล่าวถึงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษว่า มีคุณลักษณะหนึ่งที่เหมือนกัน ท่านใช้คำว่า PASSION ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยท่านแปลว่า ความมุ่งมั่น (ต้องขอโทษนะคะเนื่องจากย้ายหน่วยงานข้อมูลนี้จึงอาจไม่มีรายละเอียดมากนัก ถ้าดิฉันหาเอกสารพบจะมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มเติมค่ะ)

คำว่า PASSION มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านได้แปลว่า ความเพียร ทำให้ดิฉันนึกถึงงานวิจัยที่เคยอ่านมานานมากแล้ว น่าจะเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล (ไม่แน่ใจนะคะ) ที่ศึกษาพบว่า ระหว่างพรสวรรค์ (ความฉลาด) กับความขยัน ตัวที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนมากกว่า คือ ความขยัน ก็คือ ความเพียร นั่นเองค่ะ

สิ่งที่ดิฉันสนใจมานานแต่ไม่มีโอกาสได้ทำวิจัย คือ ถ้าเราสามารถทำให้นักเรียนทุกคนมี ความเพียร / ความมุ่งมั่น นักเรียนจะสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้สูงสุด  ข้อมูลที่ดิฉันจะนำเสนอต่อไปนี้  จะเกี่ยวข้องกับการสร้างความมุ่งมั่น  เผื่อท่านใดจะนำไปใช้ในงานวิจัย หรือพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางของตนนะคะ

เรื่องแรก คือ ๕ ความจริงที่นักจิตวิทยาค้นพบ จากการติดตามชีวิตเด็กอัจฉริยะ

5 ความจริงที่นักจิตวิทยาค้นพบ จากการตามติดชีวิตเด็กอัจฉริยะ

ความเห็นส่วนตัว  ถ้ามีการสร้างแรงจูงใจ ที่ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนเป็นเป้าหมายได้ ผู้เรียนจะดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ได้สูงสุด (การเรียนแบบลัดชั้น) , ครูคือผู้สร้างแรงจูงใจ (แม้จะไอคิวดีแค่ไหน เด็กก็ต้องการการดีงศักยภาพจากครู)

๒.  การพัฒนาความมุ่งมั่นให้กับสถานศึกษา

คำว่าสถานศึกษาในที่นี้ หมายความถึง บุคคลากรทุกกลุ่มในสถานศึกษา ตั้งแต่ผู้บริหาร ครู บุคคลากรฝ่ายสนับสนุนฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษา รวมทั้งนักศึกษา

ในทรรศนะส่วนตัวดิฉันให้ความสำคัญกับผู้บริหารสถานศึกษามาก เพราะเป็นผู้ที่สามารถให้การสนับสนุนให้ครูดึงศักยภาพสูงสุดออกมาใช้ได้  เป็นผู้ที่มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์ (Presenter) ให้กับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่สามารถทำให้สถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการให้กับสังคมได้

ข้อมูลที่จะนำเสนอนี้อาจนำไปใช้กำหนดแนวทางการให้บริการของสถานศึกษาสู่ชุมชน เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการให้กับสังคม

SME โมเดลญี่ปุ่น

โพสท์ใน การสร้างความมุ่งมั่น, ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น